Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

Nepriklausomos Lietuvos metais mūsų mokyklos buvo pavaldžios Biržų - Pasvalio apskrities valdybai, kuri mokėdavo algas mokyklos sargui, apmokėdavo mokyklos remonto darbus, mokymo priemonių įsigijimą ir t. t., už ką reikėdavo skubiai atsiskaityti. Pedagogų tarybos posėdžiuose dalyvaudavo direktorius, mokytojai, katalikų ir reformatų kunigai, tėvų komiteto atstovas. Svarstydavo ūkinius klausimus, pašalpų neturtingiems mokiniams skyrimą ir panašiai.

Apie mokytojų algas medžiagos neteko rasti, tačiau, sprendžiant pagal Pasvalio vidurinės mokyklos darbų mokytojų algas, vienos savaitinės pamokos vertė buvo apie l6 litų 56 centus.

Mokyklos sargo alga 100 litų mėnesiui 1934 metais malkų mokyklos vienai krosniai skirdavo 12 erdmetrių, mokytojui be šeimos – 17 erdmetrių, su šeima - 28 erdmetrius metams.

1919 metais mokytojo buto nuomos neapmokėdavo, tačiau šviesai kiekvienam mokytojui skirdavo po 50 auksinų mėnesiui. Vėliau žinių nėra. Pirmaisiais nepriklausomybės metais atlyginimai mokytojams dažnai vėluodavo. Pavyzdžiui: apskrities savivaldybei adresuotame laiške vienas mokytojų skundžiasi, kad atlyginimo už darbą negaunąs jau penkis mėnesius.

Mokytojai turėjo tarnybinius laipsnius. Pradedant nuo žemiausio:

1. Laisvai samdomas.
2. Jaunesnysis mokytojas.
3. Pirmo laipsnio mokytojas.
4. Antro laipsnio mokytojas.
5. Pirmo laipsnio vyresnysis mokytojas.
6. Antro laipsnio vyresnysis mokytojas.

Baigus keturias vidurinės mokyklos klases į atestatą buvo įrašomi šie dalykai: tikyba, lietuvių kalba, lotynų kalba, vokiečių arba anglų arba rusų kalba, matematika: (aritmetika, algebra, geometrija), fizika, istorija, geografija, gamta, visuomenės mokslas, paišyba, dailyraštis, dainavimas, gimnastika, rankų darbeliai, namų ruoša, specialinis dalykas.

Mokykloje buvo keletas užklasinės veiklos būrelių. Tikslaus jų skaičiaus ir duomenų apie jų veiklą rasti nepavyko. Iš senesnio amžiaus radviliškiečių pasakojimo, mokykloje buvo skautų organizacija. Apie šios organizacijos veiklą jokių duomenų rasti nepavyko. Neteko sutikti nei vieno buvusio skauto. Rasta žinių (tai patvirtino ir buvę mokiniai), kad mokiniai aktyviai dalyvavo miestelyje veikusiuose jaunųjų ūkininkų, radviliečių, Jaunosios Lietuvos jaunučių būreliuose. Apie jų veiklą rašytinės medžiagos neišliko, tik pora buvusių mokyklos mokinių gerai prisimena aktyvią radviliečių ir jaunųjų ūkininkų burelių veiklą.