Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Print
PDF

1. Mokykla, vadovaudamasi Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. lapkričio 16 d. Nr. T-84 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių", dirba pagal antrą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį 5 dienas per savaitę. Grupės veiklos laikas per dieną – 4 valandos.

2. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai: 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. gegužės 29 d. (640 valandų), planas rengiamas vieneriems metams, veikla planuojama savaitei.

3. Ugdomoji veikla pradedama 8.30 val. ryto.

Grupės dienos režimas:

8.30 - 12.30 val. – ugdomoji veikla grupėje ir lauke;
8.40 val. – pusryčiai;
12.10 val. – pietūs.

4. Nuo 5 iki 6 metų. Vidurinioji-vyresnioji. Mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą – Vita Pilkauskienė, Lina Kučinskaitė, Zita Beliakienė. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja Ona Bružienė.

5. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos kryptys ir valandos jiems:

 Eil.  Nr.

Vaikų pasiekimai kompetencijos

Per savaitę

Per metus

1

Komunikavimo

4 val.

128 val.

2

Meninė

4 val.

128 val.

3

Pažinimo

4 val.

128 val.

4

Sveikatos

4 val.

128 val.

5

Socialinė

4 val.

128 val.

20 val.

640 val.

6. Mokinių atostogos ugdymo proceso metu 2019/2020 m. m:

Atostogos

Trukmė

Rudens

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų)

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų)

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

6.1. Mokyklos tarybos 2019-05-31 protokolo Nr. MT–3 sprendimu, priešmokyklinės grupės vaikams per mokslo metus skiriamos papildomos 8 mokymosi dienų atostogos:

 

Atostogos

2019-2020 m. m.

Dienų skaičius

prasideda

baigiasi

 

 

2020-03-09

2020-03-10

2

2020-03-12

2020-03-13

2

2020-04-27

2020-04-30

4

7. Programą įgyvendina mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

8. Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus. Per 3 savaites parengia grupės ugdomosios veikos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

9. Per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais).

10. Pagal Mokyklos nustatytą formą vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše.

11. Įgyvendinęs Programą, iki 2020 m. birželio 5 d. mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą.