Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Mokytojos Jolantos Mulokienės stažuotė Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigose

Print
PDF

kaunoherbasss

Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Lyderių laikas 2“. Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų, aštuoni Biržų ir Skuodo rajono ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui ir mokytojai, jų tarpe ir mūsų mokyklos pradinių klasių mokytoja Jolanta Mulokienė, sausio 15-17 dienomis dalyvavo mokymuose „Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi pažangos“ Kauno miesto savivaldybėje. Per tris stažuotės dienas stažuotės dalyviai apsilankė ir susipažino su 12 skirtingo profilio ugdymo įstaigų.

Pirmoji aplankyta ugdymo įstaiga - Kauno Panemunės pradinė mokykla. Svečius pasitiko mokyklos direktorė, pavaduotoja ir bibliotekininkė, kurios dalijosi patirtimi „Tėvų ir socialinių partnerių įtraukimas į modernios mokyklos kūrimą.“ Šioje mokykloje yra įkurtos tikslinės tėvų grupės: mokinių maitinimo priežiūros grupė, mokyklos etikos kodekso grupė, mokinių elgesio taisyklių grupė, skatinimo ir mokinių poveikio priemonių rengimo grupė, projektinės grupės.

Ką dar veikia tėvai šioje mokykloje? Dalyvauja vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą, vertina mokyklos veiklos kokybę (kasmetinis tėvų nuomonės tyrimas), aktyviai dalyvauja dalinantis mokyklos gerąja patirtimi (tėvai kartu su direktore pristato mokyklos veiklą kitoms mokykloms), tėvai pasiima „laisvadienius“  darbe, kad galėtų dalyvauti mokyklos renginiuose, lanko mokyklos  tėvystės-motinystės mokyklėlę, dalyvauja vakariniuose tėvų pokalbiuose psichologinėmis temomis (veda tėvai-psichologai), penktadienio rytais dalyvauja “Ryto ratuose”, tėvai yra mokyklos erdvių ir aplinkos kūrėjai.

Ši mokykla yra atvira modernioms mokymo erdvėms. Mokykla įsteigė savivaldybėje „Mokyklos paramos fondą “, kurio lėšomis gali naudotis ir modernizuoti savo mokyklos mokymosi aplinką.

Antroji aplankyta ugdymo įstaiga - Kauno Maironio universitetinę gimnazija, gebanti organizuoti profesinį mokinių konsultavimą ir bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis. Kodėl universitetinė gimnazija? Nes ši mokykla turi pasirašiusi sutartis ir bendradarbiauja su šešiomis aukštosiomis mokyklomis. Čia yra galimybė pasirinkti ugdymosi sritį pagal gebėjimus ir polinkius. Gimnazijoje veikia Profesinio konsultavimo karjeros centras. Kiekvienai sričiai vadovauja gimnazijos mokytojas ir dėstytojas iš universiteto. Gimnazijos ugdymo karjerai sistema –tai ta veikla, kuria gimnazija išsiskiria iš kitų mokyklų.  Kiekvienas gimnazistas turi gerai pažinti save ir gerai žinoti profesijas, nes jau atėjęs  į pirmą gimnazijos klasę, jis turi pasirinkti sritį. Kaip vyksta bendradarbiavimas su universitetais? Universiteto dėstytojas veda pamokas arba gimnazijoje arba gimnazistai vyksta į universitetus. Kiekvienais metais kovo trečią savaitę gimnazijoje vyksta “Studijų savaitė”, organizuojama kartu su universitetais. Kiekviena savaitės diena vis kitokia pagal penkias sritis. Universitetai paruošia programas, atvyksta studentai-dėstytojai ir vyksta „apskrito stalo“ diskusijos. Vienai programai yra skiriama 1,5 val., kad mokinys galėtų per dieną aplankyti kelias programas.

Kauno miesto savivaldybėje mus supažindino su „Bendrojo ugdymo mokyklų ir savivaldybės partneryste, siekiant mokyklos pažangos”. Savivaldybės ir mokyklų partnerystė vyksta penkiomis kryptimis: mokyklų konsultavimas, metodinės veiklos organizavimas, patirties sklaida, mokytojų veiklos skatinimas, mokytojų, vadovų, auklėtojų kompetencijų tobulinimas. Kasmet yra organizuojama metodinė savaitė, parenkant sritį, kuri buvo silpniausiai įvertinta rajone. Metodinė savaitė baigiama konferencija pagal numatytą tobulintiną sritį ar rodiklį. 2014 metais yra numatyta organizuoti konferenciją su mokyklomis, kurios išorės audito buvo įvertintos 11-tu pliusu. Kaune tokių mokyklų yra 17-ka, kurios yra savitos, unikalios, išskirtinės.

Savo pirmą stažuotės dieną užbaigėme Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Šis centras – vienas iš didžiausių centrų Lietuvoje. Kiekvienais metais balandžio mėnesį čia vyksta metodinės dienos, parodos ir konferencijos. Centras leidžia metodinius leidinius, su kuriais galima susipažinti tik šio centro bibliotekoje. Čia organizuojamos mokytojų – kūrėjų popietės.

Antroji  stažuotės diena prasidėjo susipažinimu su Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo vidurine  mokykla, siekiančia gimnazijos statuso. Mokykla yra sudariusi sutartį su  Lietuvos Sporto universitetu. Šio universiteto dėstytojai ir studentai veda paskaitas ir užsiėmimus. Tai mokykla, turinti sportinę bazę, parengtą visoms sporto šakoms. Nuo 1 iki10 klasės ugdymo programos yra  sportinės pakraipos. Pradinio ugdymo branduolio dalykai: sportiniai šokiai, tautiniai šokiai, judrieji žaidimai, lengvoji atletika, branduolį papildantys dalykai: plaukimas, čiuožimas ir laisvi pasirenkamieji dalykai.  5-8 klasių branduolio dalykai: viena iš sporto šakų, branduolį papildantys dalykai: sportiniai žaidimai, lengvoji atletika ir laisvi pasirenkamieji dalykai.  9-10 klasėje: mokiniai pasiskirsto į sportuojančius ir nesportuojančius. Sportuojantiems  yra vykdomas testavimas kategorijai, o nesportuojantiems- pasiekimų patikra. Mokyklos bendruomenė turi susitarimus dėl netinkamo mokinių elgesio korekcijos priemonių (tai visuomenei naudingas darbas, savianalizė). Vieną blogą darbą atperka du geri. 

SAM_2058ss

Malonų įspūdį paliko Kauno Vėtrungės pradinė mokykla, mokinių ugdymo sistemoje taikanti Suzuki metodiką. 1998 m. buvo įkurta Lietuvos Suzuki  Asociacija. Po Tautinės mokyklos koncepcijos atsirado  netradicinio ugdymo koncepcija. Dabar tai vadinama savito ugdymo mokyklos, į kurių tarpą patenka Montesori, Suzuki, Jėzuitų mokyklos. Pagal Suzuki filosofiją talentas nėra įgimtas, talentas yra išugdomas. Kiekvienas vaikas gabus iš prigimties, tik tėvai turi surasti ar sukurti tą tinkamą aplinką, kurioje vaikas ugdys savo gebėjimus. Suzuki ugdymo sistemos pagrindas yra „Motinos kalbos” metodas. Šio metodo principai yra tokie: ankstyva lavinimo pradžia (iki 2 metų vaikas turi patirti kalbinį įspūdį), kasdienis kartojimas (kartojimo stilius įvairus: tą patį kartojame per įvairias situacijas), tėvai ir vaikai mokosi kartu, padedant profesionalui. Pamokose yra taikoma tik Suzuki ugdymo filosofija , o muzikos pamokos vyksta būtent pagal Suzuki mokymo metodą.

Kauno „Vyturio” katalikiškos vidurinės mokyklos savitumas -  muzikinių kompetencijų ir katalikiškų vertybių dermė. Kryptingą meninio ugdymo programą  sudaro parengtos chorinio dainavimo, instrumentinės muzikos, folkloro, kompiuterinės muzikos programos. Pasirinkta krikščioniška selezijiečių sielovados  ugdymo kryptis. Krikščioniškų vertybių kontekste ugdoma mokinių pilietinė, tautinė savimonė. Per kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programą formuojamos kompetencijos, būtinos tolimesniam gyvenimui.

Kauno “Varpo” gimnazija - tai pirmoji gimnazija Lietuvoje. Šios mokyklos šūkis: “Neiti priekin - tai žengti atgal”. Jos savitumas - tarptautinis bendradarbiavimas – mokyklos sėkmę lemiantis veiksnys. Gimnazija jau 10 metų dirba pagal europinės gimnazijos modelį “ELOS” ir turi europinės gimnazijos sertifikatą “ELOS”. 1990 m. mokykloje viešėjo JUNESCO organizacija  ir buvo nutarta dalyvauti 25 Europos šalių projekte. Gimnazijoje suformuotos 8 europinės klasės. Integruojama matematika, biologija, istorija, ekonomika su anglų kalba. Tokios pamokos vyksta vieną kartą per mėnesį. Pamoką veda du mokytojai. Gimnazijos partneriai yra Britų Taryba ir Kembridžo universitetas. Gimnazija tapo oficialiu Kembridžo universiteto egzaminų rengimo centru (gauna vadovėlius iš universiteto ir ruošiasi egzaminams). 40 “Varpo” gimnazijos mokinių sėkmingai išlaikė pirmąjį tarptautinį YLE egzaminą.

Labai saugioje aplinkoje yra ugdomi Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokiniai. Mokykla įgyvendina “Saugios mokyklos koncepciją” - tai praėjimo kontrolė, mokinių tėvų informavimas, nemokamo maitinimo organizavimas, atsiskaitymas valgykloje ne grynaisiais pinigais ir kt.  Nėra siekiamybės, kad į mokyklą niekas neįeis, bet tai ribojama. Praėjimo kontrolės duomenys yra susieti su elektroniniu dienynu, su nemokamo maitinimo apskaita ir keitimusi duomenimis su valgykla. Visi vartotojai, norintys patekti į mokyklą, yra autorizuoti (tai raktų pakabukai su mikroschemomis). Mokinių tėvai irgi gali būti autorizuoti. Tėvų įėjimas ir išėjimas yra neribojamas, o mokinių ribojamas.

Kauno “Varpelio” pradinėje mokykloje neformalaus ugdymo galimybės išnaudotos gabių vaikų ugdymui. Gabių vaikų ugdymas vyksta pagal šias programas: Respublikinė gabumų ugdymo akademija “Smalsutis” (visi gabūs pradinių klasių mokiniai gali ugdyti savo gabumus vienoje ar keliose srityse: lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo). Sukurtos studijų knygelės, jose pateiktos užduotys, atsiskaitymų grafikai, konsultuojantys mokytojai. Šioje akademijoje dalyvauja 2-4 klasių mokiniai. Visi darbai vertinami, daromos parodos, vedamos konferencijos.  Itin gabių vaikų, kurių intelekto koeficientas didesnis nei 110, ugdymas pagal programą „Vandens meškutis”. Ši programa pradėta įgyvendinti 2011 m. Bendro projekto su VDU metu.  Šia programa siekiama, kad vaikai įgytų žinių ir mokėjimų, atlikdami įvairius eksperimentus, tyrimus gamtamokslinėje srityje.  Mokomoji programa „Tiriamoji veikla kartu su mokslininkais.” Vyksta bendradarbiavimas su VDU botanikos sodu. Šioje programoje dalyvauja visi šios mokyklos mokiniai.  Itin gabių vaikų lyderystės ugdymas. Dalyvauja gabūs 4 klasės mokiniai. Tikslas - padėti gabiems mokiniams tapti lyderiais, mokantis kurti užduotis ir vesti viktorinas. Viktorinas mokiniai veda naudodami IKT.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje mus pasitiko mokytojai lyderiai. Mokykloje yra suburta mokytojų lyderių grupė. Labai daug dėmesio čia skiriama pamokai ir jos struktūrai. Sukurta savita mokinių įsivertinimo sistema.

„Kai tiek metų dirbi tą patį darbą, labai sveika yra įbristi į naujus vandenis." Stažuotė suteikė galimybę susipažinti su Kauno miesto mokyklų ir mokytojų, kurie rengia mokymo priemones, dalyvauja projektuose, gerąja patirtimi. Grįžau patobulinus savo žinias ir kompetencijas, įgijusi naujų patirčių ir idėjų, kaip tobulinti pamoką, mokinių pasiekimų vertinimą.

Jolanta Mulokienė pradinių klasių vyresnioji mokytoja